ENG:Turkish:Everyday Life

Aus Vokipedia
Wechseln zu: Navigation, Suche

Index:ENG:Turkish:Everyday Life

Inhaltsverzeichnis

Info

   
Name des Wortschatzes Everyday Life
Sprache 1 Turkish
Sprache 2 English
Inhalt Everyday life vocabulary Turkish - English in random order
Kommentar
Fremdsprache / Sachgebiet Turkish
Sprache der Zielgruppe English
Quelle Jan Hendrik Schmidt
Software Mit dem Langenscheidt Vokabeltrainer (www.vokabeln.de) können Sie diesen Wortschatz mit vielen verschiedenen Funktionen trainieren (z.B. Karteikartensystem, Prüfungsmodus, Multiple Choice, Kreuzworträtsel, Superlearning und Tutorium), in unterschiedlichen Formaten drucken (z.B. Vokabelkärtchen, Vokabellisten, Vokabeltests, Kreuzworträtsel) und exportieren (z.B. auf Ihr Handy).


Abschnitt 1

Turkish English Zusatz
boş free, empty
doğru true
emin sure
geç late
güzel beautiful, nice
hazır ready
ilginç interesting
ilk first, original
komik funny
seksi sexy
sevgili beloved, dear
süper super
zor; güç difficult
misafirperver hospitable
rahat comfortable
hasta ill
kızgın angry
mümkün possible
sağ right, well, alive
sayın esteemed
hoş pleasant
inanılmaz incredible
sol left
gürültülü noisy
yanlış wrong


Abschnitt 2

Turkish English Zusatz
deli crazy
enfes; lezzetli delicious
uykuda asleep
uykusu gelmiş sleepy
ciddi serious
mükemmel great
berbat terrible
dolu full
esas real
fevkalade perfect
gerçek real, true, fact
haklı right
harika marvelous
hayret amazing
karışık mixed, confused
kusursuz faultless, perfect
meraklı curious
ova; sade plain
şahane wonderful
tehlikeli dangerous
tembel lazy
yakışıklı handsome
yaramaz naughty
yorgun tired
Alman German


Abschnitt 3

Turkish English Zusatz
büyük; kocaman big
daha iyi better
en iyi best
erkek; bay male
evli married
genç young
gri grey
günlük daily
iyi good
kolay easy
küçük small
mavi blue
sempatik likeable
tatlı sweet
tatsız tasteless
tipik typical
toleranslı tolerant
vejetaryen vegetarian
yavaş slow
yeşil green
açık; açmak open
ahmak; aptal stupid
konuşkan talkative
mor purple
sağlam strong


Abschnitt 4

Turkish English Zusatz
zengin rich
beyaz white
çirkin ugly
çok iri; koskocaman huge
ihtiyar old (person)
insan human
iyi huylu good-natured
kahverengi brown
kapalı closed, covered
kısa short
meşhur; ünlü famous
önemli; mühim important
pahalı expensive
rötarlı delayed
sıcak hot
sıkıcı boring
siyah black
taze fresh
ucuz cheap
yaşlı elderly, old
yüksek high, loud
acı bitter (coffee)
havasız stuffy
kirli; pis dirty
meşgul busy, engaged


Abschnitt 5

Turkish English Zusatz
sarhoş drunk
sessiz quiet
çabuk; hızlı quick
eski worn out
neşeli cheerful
soğuk cold
ufak small, tiny
utangaç shy
yalnız lonely, alone, but
özel private
bayan female
sert; katı hard
dağınık messy
kızıl; kırmızı red
şık smart
tanınmış well-known, famous
uzun long
ağır heavy
asık suratlı grumpy
bağımsız independent
cesur courageous
çıplak naked
çürük weak
daimi; devamlı continuous
dar narrow


Abschnitt 6

Turkish English Zusatz
dayanıklı tough
derin deep
dindar religious
donmuş firm
düz plain, straight
eksi old
eksik missing
emekli retired
endişeli anxious
esmer dark (hair or complexion)
ferah; geniş spacious
gür thick
heyecan verici exciting
hükümsüz invalid
huysuz difficult character
ılık mild
inatçı stubborn
ince fine, slim, graceful
kaba rude
kara dark
kayip; kayıp lost
kibar; nazik polite
kıskanç jealous
kör blind
kötü; fena bad


Abschnitt 7

Turkish English Zusatz
koyu renkli dark-coloured
kuru dry
kutlu merry
kuvvetli strong, powerful
mesut; memnun; mutlu happy
mütevazi modest
nemli humid
sağır deaf
sakin calm
samimi genuine, sincere
sarı yellow, blonde
sarışın blond
serin cool
sıkışmış tight
sinirli nervous
şişman fat
tedbirli cautious
ters opposite, grumpy, in the wrong way
turuncu orange (colour)
uygun suitable
üzgün sad
yaralı wounded
yararlı useful
yaratıcı creative
yasak forbidden


Abschnitt 8

Turkish English Zusatz
yumuşak soft
yuvarlak round
zayıf weak, slim, thin
zeki clever, intelligent
aynı the same
az few, little
başka other, different, else
yeni new, recent
yeterli; yeterince enough
bütün whole
en son last, final
farklı different
birkaç a few
evvelki previous
kendi own, self
önce first, before, ago
sadece only
bir sonraki next
diğer other
her all
üstün excellent
birinci first
şimdiki current
çoğu; en most
geçmiş past


Abschnitt 9

Turkish English Zusatz
o kadar such
alçak low
geçen last
önümüzdeki the coming, next
saniye second
tüm all, every, entire
uzak far
bence in my opinion
lazım necessary
maalesef unfortunately
yavaş yavaş slowly
dikkatle carefully
tam exactly
belki de probably
kiralık for rent
belki perhaps
hemen hemen almost
o zaman then, in that case
öyle like that, thus
sizce in your opinion
başka türlü otherwise
hakikaten truly
o takdirde in that case
satılık for sale
genellikle; genelde generally


Abschnitt 10

Turkish English Zusatz
korkunç terribly
özellikle especially
tek kelimeyle simply
aslında actually
bir türlü at all (with negative constr.) (1) (1) at all
bu şekilde in this way
büşbütün completely
daha doğrusu more precisely
hayli considerably
hem; hatta; bile even
herhalde certainly, probably
katiyen by no means
kesinlikle; muhakkak; mutlaka definitely
meğerse; anlaşılan apparently
mesela for example
oldukça; bayağı quite
sahi really, truly
tam karar exactly right
yürüyerek by walking, on foot
zaten anyway
ama but
eğer; ise if
ve; ya and
yoksa or else
hem...hem de both...and


Abschnitt 11

Turkish English Zusatz
ya ... ya (da) either...or
bunun için therefore
ne..ne de neither...nor
böyle thus
-e rağmen though
halde although
keşke if only, I wish
mamafih; fakat however
bu this
şu; ki that
beş five
bin thousand
bir one
iki two
sıfır zero
üç three
yirmi twenty
yarı; buçuk half
yedi seven
yetmiş seventy
birbiri each other
biz we
hepimiz all of us
kim who
onlar they


Abschnitt 12

Turkish English Zusatz
siz you
kimi whom
ikinci bir another
hepsi everyone, everything
ikisi both of them
beraber together
başkası someone else
birisi; biri someone
kimse noone, anybody
olan one (pron.)
burada here
nerede where
nereli what nationality
burası here, this place
evde at home
altında; alt under
içeri to the inside
orada; ora there
ara in between
ön front
tarafına across
oradan from there
oralarda thereabouts
-e kadar until, as far as
neresi whereabouts


Abschnitt 13

Turkish English Zusatz
orası there, that place
aşağı below
aşağı doğru downward
etrafında around
ileri further
ileri doğru forward
yakın near
yukarı up
yukarısında above
için for
ile with
-den başka except
içinden through
hakkında about
aksine contrary to
birlikte together with
-eceğine instead
karşı against, opposite
-mektense rather
dolayı because of
göre according to
ilgili concerning
sanki as if
üzere in order to
yerine; yerde instead of


Abschnitt 14

Turkish English Zusatz
bir şey anything, something
biraz a bit
çok a lot, much, very
daha küçük less
hiçbir şey nothing
hep all, always
pek quite a lot, considerably
ne kadar; kaç how much
bazı some
falan roughly, etc
yarısı half of it
bari; en az at least
bir hayli; epeyi a lot
bol bol in abundance
çoğunlukla mostly
fazla more, much
yüzde yüz a hundred percent
hangi which
nasıl how
ne what
bu gece tonight
bugün today
ne zaman when
şimdi now
sonra later


Abschnitt 15

Turkish English Zusatz
tekrar again
bugünlerde nowadays
her zaman always
biraz sonra; yakında soon
daha yet, more
hiç never, any, nothing, ever
ilk önce first of all
öğleden sonra in the afternoon
yarın tomorrow
en sonunda finally
erken already, early
hemen şimdi just now
dün yesterday
hemen straight away
zaman zaman now and then
beri since
bir kez once
henüz just, yet, still, not yet
sık sık often
bazen sometimes
günün birinde one day
artık anymore
boyunca during
ertesi after
ertesi gün the following day


Abschnitt 16

Turkish English Zusatz
-ken while
nadiren rarely
yarım half, half past midnight
yine; gene again, still
aslen originally
birden suddenly
çoktan long since
eskiden in the past
evvel ago
gene de; hâlâ still
iken while, when
kadar as...as, until, quantity
kala var in expressions of time
nihayet at last
şimdilik for the time being
var is
fark etmek make a difference
acaba I wonder
değil not
efendim pardon
fark etmez; Boş ver never mind
lütfen please
sağ olun thanks
şerefe cheers
tabii certainly, of course


Abschnitt 17

Turkish English Zusatz
tamam ok
yok there isn't
buyurun here you are
yani namely, that is
yok canım come off it!
Öyle mi? Is that so?
Rica ederim Not at all! (polite)
Allaha ısmarladık Good bye (formal)
vallaha to tell you the truth, by God
eyvallah thanks, good bye
Sana zahmet oluyor You've taken a lot of trouble.
vallahi I swear it's true
oldu; olur right, ok, agreed
inşallah hopefully, God willing
yavrum darling, honey
işte here it is, there
kusura bakmayın forgive me, I'm sorry
neyse well
vay very well
aferin Well done!
aman oh!
bağışlayın I'm sorry
bana göre hava hoş I don't mind
Başüstüne Yes, Sir
derken efendim; ne derler adına; ondan sonracığıma; efendime söyleyeyim gap-filler


Abschnitt 18

Turkish English Zusatz
estağfurullah not at all!
fesüphanallah For goodness sake!
fılan; ve saire etc
galiba I gather, probably
gayet tabii of course
görüşmek üzere until we meet again
gözünü seveyim please (colloquial)
gözünüz aydın Congratulations
hani well, you know
hay allah expression to show displeasure
lafı mı olur Don't mention it
maşallah May God protect from the evil eye
memnuniyetle with pleasure
mersi thank you
mesele yok no problem
nice senlere many happy returns
olur biter Thus we'll solve the problem
pekala very well then
sakın beware!
Ya Rabbim my God!
yapma yahu; sahi mi expression of surprise
yazık; geçmiş olsun; vah vah expression of sympathy
yolunuz açık olsun Have a nice journey
ziyanı yok It doesn't matter
edat particle


Abschnitt 19

Turkish English Zusatz
fiil verb
isim noun, name
sıfat adjective
zarf adverb
saat hour, clock, watch
müracaat application
birahane beer pub
eczane chemist's
postane post office
meyhane tavern
pastahane cake shop
anne mother
araba car
arzu desire
ay month
baba father
dakika minute
ders lesson
ejderha dragon
el hand
spouse
ev home
fark difference
gece night
göz eye


Abschnitt 20

Turkish English Zusatz
gün day
hava weather, air
iş; çalışmak; çalısmak work
kapı door, gate
kız daughter
oda room
para money
renk colour
sevgi love
şey thing
son end
su water
şube branch, office
tarih date, history
Türk Turk
yol way, road
halk people
imza signature
meze starter
nikâh wedding
ruh; can soul
soyad surname
yer place
batı West
çarşamba Wednesday


Abschnitt 21

Turkish English Zusatz
çift couple
doğu East
dul widowed
et meat
kat floor (flat)
kutu box, carton
perşembe Thursday
piliç chicken
sabah morning
yenge brother's wife
kedi cat
kişi person
soru question
bakkal grocer
semt district
ses sound, voice
teyze mother's sister
muhasebe accounts office
subay lieutenant
süt milk
müşteri customer
cilt skin
duyu sense
yağ oil, fat
dayı mother's brother


Abschnitt 22

Turkish English Zusatz
terzi tailor
point
an moment, second
belge certificate
buz ice
cami mosque
defa; kere time, occasion
dil language, tongue
his feeling
kar profit, snow
kol arm
konu topic
manav greengrocer
mayo swimming costume
meyva fruit
muz banana
şaka; şaka etmek joke
sınav exam
sınıf class
sıra row, line, queue
şişe bottle
talih; fırsat chance
tanrı God
yaş age
yaz summer


Abschnitt 23

Turkish English Zusatz
zevk pleasure
ada island
aile family
akraba family relative
arka; geri back
ayna mirror
bal honey
başarı success
bina building
bölge region
boy height
burç horoscope
çatal fork
cins; iyiliksever kind
civciv chick
çöl desert
çorba soup
dağ mountain
deri leather
diş tooth
Ege Aegean sea
fayda; kullanmak use
gezi excursion
gök sky
göl lake


Abschnitt 24

Turkish English Zusatz
gül rose
hafif; ışık light
hap pill
ısı temperature
karı wife
karides prawn
kas muscle
kaya rock
kaza accident
kış winter
koku; koklamak smell
köşe corner
kuzu lamb
lale tulip
sayı number
sebze vegetable
sehpa coffee-table
şeref honour
sergi exhibition
sirk circus
taş stone
tava frying-pan
tehlike danger
tereyağ butter
top ball


Abschnitt 25

Turkish English Zusatz
ütü; ütülemek iron
üye member
vadi valley
yavru baby animal
yazı writing
yılbaşı New Year's Eve
apartman dairesi flat
beyefendi Sir
cep telefon cellphone
döner kebap grilled lamb slices
erkek arkadaş boyfriend
ev hanımı housewife
hafta sonu weekend
hanımefendi Madam
hava alanı; havalimanı airport
iş adamı businessman
kız arkadaş girlfriend
kızkardeş sister
maden suyu mineral water
portakal suyu orange juice
spor salonu Gym
ana baba parents
evvelki gün the day before yesterday
pazartesi Monday
büyükbaba grandfather


Abschnitt 26

Turkish English Zusatz
öğle yemeği lunch
cumartesi Saturday
günün esas yemeği dinner
ayakkabı; pabuç shoe
Akdeniz Mediterranean
buzdolabı fridge
diş fırcası toothbrush
diş macunu toothpaste
Karadeniz Black Sea
nüfus cüzdanı birth certificate
otobüs durağı bus-stop
saç fırcası hairbrush
sağanak yağış shower (weather)
takım elbise suit (clothes)
yüzme havuzu swimming pool
parça; kısım part
rica; istek request
amca father's brother
derece degree
koca husband
işçi worker
aşçı cook
dişçi dentist
hizmetçi maid
kitapçı bookstore


Abschnitt 27

Turkish English Zusatz
öğrenci student
boyacı shoeshine boy
muhasebeci accountant
çiftci farmer
satıcı salesman
şarkıcı singer
hastabakıcı nurse (trained)
ikçi drink
temiyleyici dry-cleaner
yabancı stranger
cadde street
madde stuff
müsaade permission
ihtiyaç need
saç hair
ağaç tree
ilaç medicine
ekmek bread
gelecek future
yemek food, eat
çiçek flower
kepek dandruff
ocak January, cooker
yatak bed
bacak leg


Abschnitt 28

Turkish English Zusatz
meslek job
börek Turkish pastry
ayak foot
mutfak kitchen
sokak road
uçak aeroplane
bardak; cam glass
bıçak knife
çek cheque
çeyrek quarter
gerek necessity
inek cow
kulak ear
örümcek spider
parmak finger
sinek; uçmak fly
tarak comb
yürek; kalp heart
adam man
akşam evening
bayram public holiday
hamam Turkish bath
özlem longing
ressam painter
anlam meaning


Abschnitt 29

Turkish English Zusatz
toplam total
ayran salted yoghurt drink
haziran June
müzisyen musician
nisan April
zaman; vakit time
danışman consultant
lisan language
yan side
tercüman interpreter
dükkan shop
cüzdan purse
dikdörtgen rectangular, rectangle
fıncan cup
gezegen planet
hayvan animal
imtihan examination
kan blood
merdiven stairs
meydan square (in city)
oğlan boy
orman forest
patlıcan aubergine
tavan ceiling
üçgen triangle, triangular


Abschnitt 30

Turkish English Zusatz
yalan lie
Yunanistan Greece
hesap bill
kitap; rezervasyon yapmak book
kasap butcher
çorap sock, stocking
dolap cupboard
sebep reason
haber news
pazar Sunday
yazar writer
bilgisayar computer
karar decision, 'just right'
akçiğer lung
anahtar key
ilkbahar spring
iyimser optimist
kenar edge
kötümser pessimist
perdeler curtains
rüzgar wind
seher dawn
sonbahar autumn
zarar damage
arkadaş; dost friend


Abschnitt 31

Turkish English Zusatz
kardeş sibling
baş top, head
güneş sun
ateş fire, temperature
maaş salary
savaş war
fiyat price
memleket; ülke country
hizmet service
küvet bathtub
şubat February
hareket movement
mazeret excuse, reason
özet resume
sanat art
şirket company
hayalet ghost
hayat; yaşam; ömür life
kıfayet; giysi clothing
merhamet pity
sefaret embassy
seyahat; yolculuk journey
sıhhat health
tenzilat; indirim reduction
zahmet trouble


Abschnitt 32

Turkish English Zusatz
güney South
kuzey North
uzay space
boğaz throat
merkez centre of town
cacık tsatsiki
çocuk child
pamuk cotton
kaşık spoon
konuk; misafir guest
yüzük ring
bulaşık washing up
koltuk armchair
kuyruk queue
öksürük cough
tatil holiday
okul school
bavul suitcase
kabul acceptance
ödül prize
şekil shape, form
sevgilim; canım darling
hakim judge
resim picture
deneyim experience


Abschnitt 33

Turkish English Zusatz
durum; hâl; hal situation
iklim climate
lokum Turkish delight
santim centimetre
üzüm grapes
zeytin olives
torun grandchild
sorun problem
izin holiday, permission
karın; miğde stomach
tozun powder
alın forehead
beyin brain
boyun neck
burun nose
düğün marriage ceremony
fırın oven
maymun monkey
oyun; oynamak play
tahmin; tahmin etmek guess
yangın fire
mektup letter
sahip owner
memur clerk
çamaşır laundry


Abschnitt 34

Turkish English Zusatz
şehir; kent city
fikir idea
müdür director, manager
tür sort
kir dirt
nehir river
nüfus population
çıkış exit
uçuş flight
mühendiş engineer
gidiş; kalkış departure
giriş entrance
at horse
bahşiş tip
kapaniş state of being closed
kuş bird
satış sales
bulut cloud
çeşit; daktilo yazmak type
kağıt paper
kilit; kilitlemek lock
Türkiye Turkey
battaniye blanket
hediye present
tavsiye recommendation


Abschnitt 35

Turkish English Zusatz
milliyet; taabiyet nationality
cemiyet society
cinsiyet sex
ehliyet driver's license
emniyet safety
niyet intention
deniz sea
yüz hundred, face
yıldız star
omuz shoulder
tuz salt
ağız mouth
domuz pig
havuz pool
bitki plant
şarkı song
adres Address
Almanya Germany
apartman small block of flats
bira beer
çay tea
çikolata chocolate
cin gin
Çin China
enerji energy


Abschnitt 36

Turkish English Zusatz
fiş receipt
fotoğraf photographer
futbol football
grip flu
grup group
İngilizce English
kahve coffee
Kanada Canada
kültür culture
kuzen cousin
lira lira
lokanta restaurant
mart March
Mayıs May
mesaj Message
milenium millennium
Noel Christmas
ofis office
otel hotel
parti party
patates potato
pelvis pelvis
penis penis
piyano piano
plaj beach


Abschnitt 37

Turkish English Zusatz
posta mail
prens prince
prenses princess
proje project
rejim; perhiz diet
roman novel
salata salad
sandöviç sandwich
şans luck
şef boss
şeker sugar, sweets
sinema cinema
sürpriz surprise
tekstil textile
televizyon television
tren train
üniversite university
vapur steam ferry
viski whisky
voleybol volleyball
yoğurt yoghurt
Hollandaca Dutch
Macaristan Hungary?
not grade
masa table


Abschnitt 38

Turkish English Zusatz
mönü menu
şapka hat
şato castle
liste list
müze museum
teyp tape
tur tour
yat yacht
fatura invoice
gar railway station
gazino outdoor café
gişe box office
grev Streik
kalorifer central heating
kanser cancer
kare square
kart card
kek cake
kilise church
külüp club
lise secondary school
Marslı Martians
Portekiz Portugal
portre portrait
Rumca Greek language


Abschnitt 39

Turkish English Zusatz
sabun soap
şampiona championship
şifonyer chest of drawers
sigorta insurance
şort shorts
şurup syrup
mutlulukla happiness
öğle midday
hala father's sister
iskemle chair
nişanlı fiance
oğlu son
salı Tuesday
halı carpet
havlu towel
şehirli city man
Yunanlı Greek (person)
aralık December
güzellik beauty
sözlük; lugat dictionary
iyilik goodness
sağlık state of being healthy
karanlık darkness
zayıflık weakness
balık fish


Abschnitt 40

Turkish English Zusatz
çiftlik farm
gözlük glasses
kabızlık constipation
danışma advice
cuma Friday
düşünme thought
pazarlama marketing
görüşme interview
uyarma stimulation
araştırma research
sunma presentation
dondurma ice-cream
elma apple
geçikme delay
kelime word
koruma protection
tercüme translation
yıldönümü anniversary
tane item, piece
sene; yıl year
çene chin
daire apartment
süre duration
fare mouse
pencere window


Abschnitt 41

Turkish English Zusatz
elbise dress, suit
komşu neighbour
hafta week
orta middle
yumurta egg
harita map
lavanta lavender
tahta wood
enişte sister's husband
köfte meatball
kahvaltı breakfast
toplantı meeting
ayrıntı detail
dünya world
rüya; düş dream
eşya furniture
hikaye story
Türkçe Turkish
ödünç almak borrow
satin almak buy
zevk almak; eğlenmek; hoşlanmak enjoy
bilmek know
gelmek come
gitmek go
içmek drink, smoke


Abschnitt 42

Turkish English Zusatz
istemek want
kalkmak get up, depart
korkmak fear, be afraid of
koymak put
öpmek; öpüş; öp kiss
yapmak do
kapamak close (intr.)
okumak read
demek mean, say
duymak feel, hear
görmek look
koşmak run
sormak ask
varmak arrive
aramak telephone, seek, search
bulmak find, discover
durmak stay, stop, remain
oturmak sit, live
ummak hope
yaşamak live
ağrımak ache
bakmak look, care
çıkmak go out, come out
vermek give
yazmak write


Abschnitt 43

Turkish English Zusatz
yıkamak wash
olmak happen, be, become
gülmek smile, laugh
seyredmek watch
kalmak remain, stay, be left
kızmak be angry
tanımak know someone, be acquainted with
geçmek pass
satmak sell
biçmek crop, reap
bıkmak get fed up of
bırakmak stop, give up, leave
çalmak play an instrument
çekmek pull
denemek try
dönmek turn, go back
düşmek fall
gerekmek be necessary
göndermek send
göstermek show
itmek push
kaçmak escape
kaybolmak be lost, disappear
ödemek pay
örtmek cover


Abschnitt 44

Turkish English Zusatz
sanmak suppose, think, reckon, presume
sapmak turn, turn into
saymak calculate, consider
sezmek perceive, sense
sokmak insert, put in
susamak get thirsty
susmak be quiet
taşımak carry
tutmak hold, keep, catch
yakmak burn, light
yatmak go to bed, lie down
yetmek be enough
yürümek walk, run
yüzmek swim
acımak hurt (tr.)
artmak increase
atmak throw
basmak step on
batmak go into, sink
boşaltmak empty
büyümek grow, grow older
gezmek stoll
girmek enter
giymek wear
harcamak spend


Abschnitt 45

Turkish English Zusatz
inmek get off
kanamak bleed
kesmek cut
kırmak break
kurmak set up
ölmek; vefat etmek die
seçmek choose
sülümsemek; gülücük smile
sürmek drive, spread, last
titremek tremble
uğramak call in
üşümek feel cold
vazgeçmek give up
yanmak be lit
bir şeyi rüyasında görmek see sth in a dream
yağmur yağmak rain
dört gözle beklemek look forward to
şarkı söylemek sing a song
bılaşık yıkamak wash the dishes
çöpü dökmek empty the rubbish
kar yağmak snow
karnı acıkmak be hungry
miğdesi bulanmak get nausea
saygı sunmak send one's respect
sona ermek; bitmek finish


Abschnitt 46

Turkish English Zusatz
beğenmek; gibi; sevmek like
evlenmek marry
öğrenmek learn, find out
dinlenmek relax
inanmak believe
uyanmak wake up
hastalanmak become ill
seslenmek; çağırmak call
boşanmak get divorced
kazanmak win, earn
yıkanmak wash yourself
faydalanmak made use of
telaşlanmak get worried
uzanmak lie down
yaralanmak be injured
yaşlanmak grow older
yatarmak go to bed
başarmak succeed
çıkarmak take off
kararmak become black
iyileşmek get better, recover
paylaşmak share
dolaşmak wander around
karşılaşmak come across
hissetmek feel


Abschnitt 47

Turkish English Zusatz
kapatmak close (tr.)
yönetmek manage
öğretmek study
hatırlatmak remind
kaybetmek lose
zannetmek reckon, think, suppose
ilerletmek improve
iletmek pass on
mahvetmek destroy
nefret etmek hate
park etmek park
telefon etmek phone
teşekkür etmek thank
arzu etmek wish, desire
rahatsız etmek disturb
yardım etmek help
yolculuk etmek travel
ziyaret etmek visit
tercih etmek prefer
yok etmek get rid of
var etmek; yaratmak create
davet etmek invite
devam etmek continue, go on
kabul etmek agree
kavga etmek fight, argue


Abschnitt 48

Turkish English Zusatz
merak etmek worry
sohbet etmek chat
takip etmek follow, pursue
tavsiye etmek suggest, recommend
teklif etmek make a suggestion, offer
temas etmek contact
terk etmek leave, abandon
icat etmek; keşfetemek discover
ilave etmek; eklemek add
israr etmek insist
tarif etmek describe
telaffuz etmek pronounce
terfi etmek be promoted
yemin etmek swear
gibisine gelmek seem
uykusu gelmek be sleepy
ayrılmak leave
sıkılmak get bored, get fed up
katılmak join, participate in
üzülmek be sorry
yorulmak be tired, grow tired
bayılmak adore
bozulmak break (machinery)
kırılmak be broken
düşünmek think


Abschnitt 49

Turkish English Zusatz
dokunmak touch
görünmek look, appear, seem
kaçınmak avoid
taşınmak move house
giyinmek get dressed
sevinmek be pleased
pişirmek bake, cook
tanıştırmak introduce
götürmek take, transport
getirmek bring
bitirmek finish something
geçirmek spend, see someone off
kızdırmak annoy
öldürmek kill
şaşırmak be confused, be amazed
sürdürmek continue
başvurmak apply
bildirmek inform
çevirmek turn
kaldırmak put away
konuşmak talk
sevişmek make love
tanışmak meet for the first time
buluşmak meet, rendezvous
değişmek change


Abschnitt 50

Turkish English Zusatz
görüşmek see one another, talk to someone
yakışmak be attractive, suit
kavuşmak meet again, something one loves
korkutmak scare
unutmak forget
eskitmek wear out
geç kalmak be late
sınavda kalmak fail an exam
ayakta kalmak be left unseated
anlamak understand
planlamak plan, organize
özlemek; kaçırmak miss
beklemek wait
temizlemek; temiz clean
başlamak start
dinlemek listen
ısmarlamak; emir order
dilemek wish
söylemek tell, say, sing
hatırlamak remember
izlemek follow
rastlamak meet by chance
sağlamak provide, ensure, guarantee
saklamak; gizlemek hide
terlemek sweat, be too hot


Abschnitt 51

Turkish English Zusatz
toplamak tidy up
hesaplamak calculate
kiralamak rent
kutlamak; tebrik etmek congratulate
parlamak shine
yayınlamak publish
yenilemek renew
zayıflamak lose weight
kalmamak run out of
aşık olmak be in love with
yok olmak disappear
vakti olmak to have enough time
var olmak exist
sahip olmak own
yardımcı olmak be helpful
cevap vermek; cevap answer
haber vermek inform, tell
karar vermek decide
borç vermek lend
söz vermek; söz promise
kayak yapmak ski
pazarlık yapmak bargain, haggle
açıklamak clarify, describe
açılmak be opened
ad name


Abschnitt 52

Turkish English Zusatz
ait belong (with olmak)
almak take, buy
asık sad (face)
asmak hang
ayırmak divide
ayrıca apart from
bağırmak cry
bağlamak tie
bahçe garden
ben I
boru pipe
boşalmak become empty
boşluk emptiness
büzülmek make yourself smaller
çanta; torba bag
çardak pergola
çarpmak hit, multiply
cetvel ruler
çevrilmek be surrounded
çiğlik scream
çiğnemek chew
çırılçıplak completely naked
çünkü; -diği için because
da; de also
davranmak treat


Abschnitt 53

Turkish English Zusatz
defter notebook
dehşet horror
dikilmek stand
dilim piece
dışarı; dışarda outside
diye as
dürtmek tap someone
duygu emotion
eğilmek bend
eşofman training suit
garip; acaip strange
girişim enterprise
görüntü view
güm explosive sound
hademe cleaning worker in institution
hanım; kadın woman
hayır no
herhangi any
herkes everybody
hız speed
irkilmek be irritated
kalem; dolmakalem pen
karmakarışık chaotic
karşılık answer, reaction
kaymak slide


Abschnitt 54

Turkish English Zusatz
kez times
kısmak decrease (volume)
külot panties
kurtarmak rescue
mahmur sleepy (morning)
(question particle)
o he/she
ödev homework
öğretmen teacher
ona to him
önlük uniform
onu him
onun his
öteki the other
pantolon pants
reçel jam, marmalade
salon salon
sarmak bind
şaşkın astonished
servis schoolbus
sifon flush (toilet)
sihirli magic
sıkıntı boredom
silgi eraser
sımsıkı very tight


Abschnitt 55

Turkish English Zusatz
sırıtmak smile with bad intentions
sırt back (body part)
sofra table with food
söylenmek talk to yourself
tabak plate
takmak attach
tek single
telaş; acele hurry
tuhaf weird
tuvalet toilet
ulaşmak reach
ülkü sacred objective
ürkek easily terrified
usul very quiet
uyku; uyumak sleep
uzatmak lay, stretch
üzeri on
vücud; vücut; beden body
yanılmak be incorrect
yenmek win, overcome
yuva nest
Meine Werkzeuge
Namensräume

Varianten
Aktionen
Navigation
Werkzeuge